přeskočit k navigaci »

Věznice Horní Slavkov

širší vztahy
 
město: Horní Slavkov
Počet obyvatel obce: 5.633
Katastrální území: Horní Slavkov (644056)
Okres: Sokolov
Rozloha lokality (ha): cca 12.00, volných:2.00
Typ lokality: zasíťované území
Vlastnické vztahy Počet vlastníků Podíl na vlastnictví v % Omezení vlastnických práv:
Soukromé 0 0% žádná
Obecní 0 0% žádná
Státní 1 100% žádná
Církevní 0 0% žádná
Neurčeno 0 0% žádná
Celkem vlastníků 1  

Stručná charakteristika:

Vězeňská služba České republiky nabízí k pronájmu v areálu Věznice Horní Slavkov dvě výrobní haly s užitkovou plochou 9500 m2, dvě volné zpevněné plochy o celkové výměře 11600 m2 a sociální objekt. Areál věznice se nachází asi 2 km jihozápadním směrem od města Horní Slavkov a je napojen po stávajících místních komunikacích.
Možné využití nemovitostí – lehká smíšená výroba, řemeslná výroba a skladování.

Výrobní hala ŽOS – zóna D

Jedná se o ocelovou třílodní halu o rozměru 3 x 16 x 90m s modulem 6m. Umělé osvětlení je navrženo průmyslovými zářivkovými tělesy. Vytápění objektu je ústřední, napojené na stávající městskou kotelnu. Sociální zařízení je umístěno v provozní budově sousedící s halou. Konstrukce ocelové haly je celomontovaná, obvodový plášť je zhotoven z pórobetonových panelů o rozměru 600/60/25. Podlahy jsou opatřeny povlakem FORTIT SPECIAL s tl. 3mm. Pod úrovní podlah jsou v kanálech provedeny rozvody vzduchotechniky. Hala je opatřena typovými vraty 420/420. Okna ocelová STAKO po celém obvodě haly jsou zamřížovaná. Střecha je dvouplášťová, s povrchovou úpravou BITAGIT. Je ve špatném technickém stavu, nutné opravy. Hala je osazena 2 ks mostových jeřábů EVS 5T. V objektu haly je umístěna trafostanice typu BTS 20/04 kV s olejovým transformátorem 630 kVA typu TO 374/22. Do objektu je zavedena pitná voda (nutné opravy), kanalizace a elektřina.
Rozloha: 4 357 m2

 

Volná plocha – zóna D

Jedná se o otevřenou zpevněnou plochu z panelových dílců vhodnou k výstavbě nové haly nebo ke skladování materiálu bez nutnosti zastřešení. V případě napojení na sítě: vše je v areálu věznice, nutná rekonstrukce včetně nových potrubních a kabelových rozvodů. Rozloha: 8 460 m2

 

Výrobní hala - zóna B

Objekt je složený ze tří spřažených ocelových hal s osovou vzdáleností sloupů 3 – 6 m. Konstrukce obvodového pláště je z monolitického betonu do ztraceného bednění VELOX. Konstrukci zastřešení  tvoří lignitové desky pohledové ve sklonu střechy s tepelnou izolací ROTAFLEX, vlastní krytina je z pozinkovaného ocelového plechu. Přisvětlení střední části lodi je provedeno ocelovými světlíky a podsvětlíkem. Okna jsou sklobetonová s větracími ocelovými křídly a jsou zamřížovaná po obou stranách haly, vrata ocelová, otevírací, typová 360/360 cm. Výlez na halu je umožněn ocelovými požárními žebříky. Venkovní komunikace jsou živičné, vnitřní jsou z části betonové a z části živičné. Vzhledem k dlouhé době, ve které objekt nebyl používán, je celkově špatném technickém stavu. Do objektu je zavedena pitná voda (nutné opravy), kanalizace a elektřina. Lze se připojit na přívod tepla z teplárny, ale je nutné provést rekonstrukci celých rozvodů.
Rozloha: 5 215 m2

 

Sociální objekt - zóna B

Sociální objekt je dvoupodlažní, nepodsklepená stavba s půdorysnými rozměry 30,90 x 8,40  m. V přízemí je zastavěna pouze část plochy, zbývající plocha je volná, aby byl umožněn příjezd do stávající výrobní haly. Obvodový plášť a vnitřní příčky jsou vyzděny plynosilikátonovými tvárnicemi. Střecha objektu je dvouplášťová z keramických panelů, zateplení je provedeno minerální vlnou, ukončení tvoří 2x BITAGIT a RUBOL. Podlahy jsou provedeny dle užitnosti jednotlivých místností a to jako PVC, keramická a brokovaná dlažba. Okna jsou typová a zamřížovaná. Do objektu je zavedena pitná voda (nutné opravy), kanalizace a elektřina. Lze se připojit na přívod tepla z teplárny, ale je nutné provést rekonstrukci celých rozvodů.
Rozloha: 259 m2

 

Volná plocha – zóna B

Jedná se o otevřenou, zpevněnou plochu z panelových dílců vhodnou k výstavbě nové haly nebo ke skladování materiálu bez nutnosti zastřešení. Případné napojení na sítě: vše je v areálu věznice, nutná rekonstrukce včetně nových potrubních a kabelových rozvodů. Rozloha: cca 3 200 m2.

 

*Poslední aktualizace: 1/2016

Využití lokality dle ÚPD: Plochy smíšené výrobní
Územně plánovací dokumentace: ano Geoportál
Územní rozhodnutí: ano
Investiční záměry: ne
Podpora z veřejných zdojů: ne
Ekologická zátěž: ne
Občanská vybavenost:

MŠ, ZŠ, knihovna, divadlo, koupaliště

Napojení na sítě technické infrastruktury:

Vodovod: ano - nutné opravy
Kanalizace: ano
Plynovod: ne
Elektřina: ano - nutné opravy
Teplo: ne - po rekonstrukci rozvodů možný přívod z teplárny
Telekomunikace: ano

Dopravní napojení:

Dálnice: ano - D6 - 12 km
Silnice I.třídy: ano - E49 - 12 km
Silnice II.třídy: ano - II/209 - 1,2 km
Železnice: ano - V dosahu celostátní železniční tratě č. 140
Železniční vlečka: ne
Letiště: ano - mezinárodní letiště Karlovy Vary (27 km)
Hraniční přechod: ne

Omezení výstavby:

Záplavové území: ne
Ochranné pásmo TI: ne
Ochranné pásmo dálnice: ne
Ochranné pásmo železnice: ne
Ochranné pásmo letiště: ne
CHKÚ: ne
Biokoridor: ne

Mapa lokality

 
 
Investiční příležitosti v Karlovarském kraji
Investiční příležitosti v Karlovarském kraji

Investiční příležitosti v Karlovarském kraji
Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p. o.
Závodní 278,
360 18 Karlovy Vary
Podnikatelský inkubátor KANOV, 4. patro