přeskočit k navigaci »

Tady jsem Úvod > Podpora > Aktivní politika zaměstnanosti

Aktivní politika zaměstnanosti Karlovarského kraje

Provádění aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) se řídí zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (ZoZ), zákonem č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky, vyhláškou č. 518/2004 Sb. a 519/2004 Sb. a nařízením vlády č. 515/2004 Sb., o hmotné podpoře na vytváření pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek.

APZ je souhrn opatření směřujících k zajištění maximálně možné úrovně zaměstnanosti. APZ zabezpečují Ministerstvo práce a sociálních věcí a úřady práce; podle situace na trhu práce spolupracují při její realizaci s dalšími subjekty. 

Opatření aktivní politiky zaměstnanosti v kompetenci úřadů práce

V praxi úřadů práce jsou realizovány především tyto nástroje aktivní politiky zaměstnanosti, které jsou financovány z prostředků státního rozpočtu a hospodaření s těmito účelově určenými prostředky se řídí zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů:

  • rekvalifikace
  • investiční pobídky
  • veřejně prospěšné práce
  • společensky účelná pracovní místa
  • příspěvek na zapracování
  • příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program

Součástí aktivní politiky zaměstnanosti je i poradenství a cílené programy k řešení zaměstnanosti. 

Investiční pobídky

MPSV má v gesci dvě z pěti investičních pobídek – podporu tvorby nových pracovních míst a podporu školení a rekvalifikace zaměstnanců. Investiční pobídky jsou obecně zaměřeny na podporu high-tech výroby a dovoz kapitálu. Investiční pobídky jsou vymezeny v zákoně č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách, pobídky v gesci MPSV dále v zákoně č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (§ 111).

A. Podpora tvorby nových pracovních míst

výše podpory činí 50 tis. Kč na jedno nové pracovní místo zřízené na území okresu s mírou nezaměstnanosti nejméně o 50 % vyšší, než je průměrná míra nezaměstnanosti v ČR, pro žádosti předložené určené organizaci dle § 3 zákona č. 72/2000 Sb. o investičních pobídkách (dle nařízení vlády č. 68/2008 Sb.).

B. Podpora rekvalifikace a školení zaměstnanců

  • je poskytována pouze na území okresů s mírou nezaměstnanosti nejméně o 50% vyšší, než je průměrná míra nezaměstnanosti v ČR,
  • ve výši 25 % z nákladů vynaložených na rekvalifikace a školení,
  • jestliže v době podání žádosti je žadatelem malý podnik, činí její výše 45 % a v případě středního podniku pak 35 % z nákladů vynaložených na rekvalifikace a školení zaměstnanců,
  • v případě rekvalifikace nebo školení zaměstnanců se zdravotním postižením nebo znevýhodněných zaměstnanců, a to v souladu s nařízením Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008, činí výše hmotné podpory u velkých podniků 35 %, u středních podniků 45 % a u malých podniků 55 % z nákladů na rekvalifikaci nebo školení těchto zaměstnanců..

Informace o investičních pobídkách, stejně tak formuláře žádosti o poskytnutí podpory, jsou uvedeny na webové stránce pověřené organizace, kterou je CzechInvest.

 
 
 
Investiční příležitosti v Karlovarském kraji
Investiční příležitosti v Karlovarském kraji

Investiční příležitosti v Karlovarském kraji
Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p. o.
Závodní 278,
360 18 Karlovy Vary
Podnikatelský inkubátor KANOV, 4. patro