přeskočit k navigaci »

Průmyslový park Cheb (I.)

širší vztahy
 
město: Cheb
Počet obyvatel obce: 33.187
Katastrální území: Hradiště u Chebu (651021), Dolní Dvory (651052)
Okres: Cheb
Rozloha lokality (ha): cca 106.00, volných:0.00
Vlastnické vztahy Počet vlastníků Podíl na vlastnictví v % Omezení vlastnických práv:
Soukromé 1 85% žádná
Obecní 1 15% žádná
Státní 0 0% žádná
Církevní 0 0% žádná
Neurčeno 0 0% žádná
Celkem vlastníků 2  

Stručná charakteristika:

Průmyslový park Cheb vznikl na tzv. "zelené louce" v roce 2002.  Jeho celková rozloha je 106 hektarů. Pozemky jsou zasíťované, komunikačně napojené a technicky připravené.

Lokalita Průmyslového parku Cheb se nachází na východním okraji města Chebu (33 tis. obyvatel), v bezprostřední blízkosti rychlostní komunikace R/6, jen 6 kilometrů od hraničního přechodu do SRN Svatý Kříž/Waldsassen, 8 kilometrů od hraničního přechodu Pomezí/Schirnding, 8 km od hraničního přechodu Vojtanov/Schönberg a 16 km od hraničního přechodu Aš/Selb.

Pozemky ve vlastnictví města Cheb jsou určeny pro výrobní objekty a zařízení a pro související dopravní a technickou infrastrukturu. Výrobní zařízení nesmí výrazně zatěžovat životní prostředí a přednost je dávána investorům, kteří zajistí výrobu s vyšší přidanou hodnotou. V současnosti je k dispozici několik nespojených parcel s celkovou výměrou 16 ha. Město připravuje další plochy pro investory, aktuální informace je dobré ověřit na uvedeném kontaktu.

Zóna je obsazena 18 subjekty. Nejvýznamnějšími jsou společnosti Playmobil CZ spol. s r.o., TUP BOHEMIA s.r.o., HF Czechforge s.r.o., apt Cheb s.r.o., SCHNEEBERGER s.r.o., JSP International a Tchibo. Při rozšíření v roce 2015 město uzavřelo kupní smlouvy či smlouvy o smlouvě budoucí kupní s dalšími subjekty.

PP Cheb je nejdynamičtěji-se rozvíjející průmyslovou zónou v kraji. Aktuální zájem investorů převyšuje možnou nabídku komerčně využitelných ploch, jelikož téměř všechny tyto plochy, jsou již zasmluvněny minimálně smlouvami o smlouvách budoucích kupních.

 

*Poslední aktualizace: 02/2017

 

Využití lokality dle ÚPD: výroba a skladování
Nejvhodnější předpokládaný způsob budoucího využití lokality: výrobní zařízení, logistická centra, objekty pro obchod a služby
Územně plánovací dokumentace: ano Geoportál
Územní rozhodnutí: ano
Investiční záměry: ne
Podpora z veřejných zdojů: ne
Ekologická zátěž: ne
Občanská vybavenost:

MŠ, ZŠ, SŠ, sportoviště v nedalekém Chebu

Napojení na sítě technické infrastruktury:

Vodovod: ano - vedení 100 mm; přípojky 63 mm
Kanalizace: ano - separovaná kanalizace: splašková 400 mm, dešťová 1200 mm
Plynovod: ano - zemní plyn: středotlaké vedení - 110 mm, kapacita 5.000 m3/hod.
Elektřina: ano - VN 22 kV/5 MW, NN 0,4 kV, 2 trafostanice - 250 a 450 kVA
Teplo: ano - možnost napojení na CZT
Telekomunikace: ano - optika, WI-FI

Dopravní napojení:

Dálnice: ano - D/6 (E48), sjezd 164
Silnice I.třídy: ne
Silnice II.třídy: ano - II/606
Železnice: ano - žst. Cheb
Železniční vlečka: ne
Letiště: ano - vnitrostátní letiště Cheb (2 km), mezinárodní letiště Karlovy Vary
Hraniční přechod: ano - Pomezí, Svatý Kříž, Vojtanov, Aš

Omezení výstavby:

Záplavové území: ne
Ochranné pásmo TI: ano - pouze místní vedení TI, VV 22 kV
Ochranné pásmo dálnice: ne
Ochranné pásmo železnice: ne
Ochranné pásmo letiště: ano - výškové omezení staveb
CHKÚ: ne
Biokoridor: ne

Soubory ke stažení

 

Mapa lokality

 
 
Investiční příležitosti v Karlovarském kraji
Investiční příležitosti v Karlovarském kraji

Investiční příležitosti v Karlovarském kraji
Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p. o.
Závodní 278,
360 18 Karlovy Vary
Podnikatelský inkubátor KANOV, 4. patro