přeskočit k navigaci »

Průmyslová zóna Přátelství - Silvestr

širší vztahy
 
město: Sokolov
Počet obyvatel obce: 24.111
Katastrální území: Tisová u Sokolova (614645)
Okres: Sokolov
Rozloha lokality (ha): cca 31.50, volných:31.50
Vlastnické vztahy Počet vlastníků Podíl na vlastnictví v % Omezení vlastnických práv:
Soukromé 1 100% žádná
Obecní 0 0% žádná
Státní 0 0% žádná
Církevní 0 0% žádná
Neurčeno 0 0% žádná
Celkem vlastníků 1  

Stručná charakteristika:

Průmyslová zóna Přátelství - Silvestr se nachází na území NUTS II – Severozápadní Čechy v Karlovarském kraji. Nejbližší větší město Sokolov (23 tis. obyvatel), Citice (cca 900 obyvatel) a Dolní Rychnov (cca 1.300 obyvatel). Plocha o celkové výměře 31,5 ha se dělí na dvě nezávislé lokality (PZ Přátelství 16 ha, PZ Silvestr 15,5 ha) a je z hlediska územně plánovací dokumentace připravená pro investory k využití primárně pro průmyslovou výrobu, velkoobchodní sklady a stavebnictví. Oblast se nachází jihozápadně od města Sokolov a zahrnuje i část průmyslové plochy Dolního Rychnova. V části Přátelství, která jihozápadním okrajem navazuje na areál elektrárny Tisová, probíhá demolice nevyhovujících objektů a je připravena pro investora od roku 2015. Část Silvestr je rekultivovaná výsypka bývalého dolu Silvestr.

Ve vzdálenosti cca 3 km je možné napojení na rychlostní komunikaci D/6, v blízkosti prochází železniční trať Cheb – Chomutov a do areálu Přátelství - Silvestr jsou zavedeny funkční vlečky. V lokalitě je přístupná rozvodná síť 6 a 22 kV. Zásobování teplem je možné z parovodu Tisová – Sokolov (10 MW), který prochází po okrajích jednotlivých částí. Napojení na plyn je možné z jižního směru v areálu elektrárny Tisová nebo severně z areálu Sokolovských strojíren. Území je odkanalizováno a je zaveden rozvod pitné a užitkové vody. V blízkosti je možné jímání vody z řeky Ohře. Zájmem kraje a města Sokolova je plochy využít v rámci restrukturalizace zdejšího průmyslu a plochy nabídnout významným investorům.

Město Sokolov

Město Sokolov se nachází v centrální části Sokolovské pánve na úpatí Krušných hor. Celorepublikově významné zásoby hnědého uhlí a na ně navazující výroba elektřiny činí ze Sokolovska významný energetický uzel celostátní i mezinárodní přenosové soustavy. Město leží na rychlostní komunikaci D/6, na mezinárodní trase Nűrnberg – Cheb – Sokolov - Karlovy Vary – Praha a dále na křižovatce silnic II. třídy Kraslice – Sokolov - Bečov nad Teplou. Významné postavení má i železniční trať regionálního významu Cheb – Karlovy Vary – Ústí nad Labem. Ve městě je celá řada středních škol se zaměřením na strojírenství a stavební průmysl. Nedaleko Sokolova se nachází obce Královské Poříčí, Habartov, Bukovany, Dolní Rychnov, Staré Sedlo, městys Svatava, dále město Březová u Sokolova a Loket. Tyto obce poskytují dostatečné lidské zdroje a kapacity rezidenčního bydlení v celé oblasti. Ve vzdálenosti 30 km se nachází mezinárodní letiště v Karlových Varech.

Trh práce

Největším zaměstnavatelem aglomerace je energetický průmysl, tento se dělí na těžbu primárních zdrojů, který postupně ukončuje těžbu (rok 2030) a vlastní zpracování zdrojů – výrobu a distribuci elektrické energie. Proces restrukturalizace zdejšího průmyslu vytváří dostatečný potenciál nabídky kvalifikovaných pracovních sil převážně v oblasti strojírenství a doprovodných služeb.

 

*Poslední aktualizace: 1/2019

 

Územně plánovací dokumentace: ano Geoportál
Územní rozhodnutí: ano
Investiční záměry: ne
Podpora z veřejných zdojů: ne
Ekologická zátěž: ne
Občanská vybavenost:

MŠ, SŠ, banky sportoviště v nedalekém Sokolově

Napojení na sítě technické infrastruktury:

Vodovod: ano - rozvod pitné a užitkové vody
Kanalizace: ano
Plynovod: ano
Elektřina: ano - rozvodná síť 6 a 22 kV
Teplo: ano - parovod Tisová - Sokolov (10 MW)
Telekomunikace: ano

Dopravní napojení:

Dálnice: ano - D/6 (3 km)
Silnice I.třídy: ne
Silnice II.třídy: ne
Železnice: ano - železniční trať Cheb – Chomutov
Železniční vlečka: ano - 2x areál Silvestr
Letiště: ano - Mezinárodní letiště Karlovy Vary 29 km
Hraniční přechod: ne

Omezení výstavby:

Záplavové území: ne
Ochranné pásmo TI: ano
Ochranné pásmo dálnice: ne
Ochranné pásmo železnice: ne
Ochranné pásmo letiště: ne
CHKÚ: ne
Biokoridor: ne

Soubory ke stažení

 

Mapa lokality

 
 
Investiční příležitosti v Karlovarském kraji
Investiční příležitosti v Karlovarském kraji

Investiční příležitosti v Karlovarském kraji
Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p. o.
Závodní 278,
360 18 Karlovy Vary
Podnikatelský inkubátor KANOV, 4. patro