přeskočit k navigaci »

Potenciální plocha ze ZÚR, Průmyslový park Cheb II.

širší vztahy
 
město: Cheb
Počet obyvatel obce: 33.187
Katastrální území: Hradiště u Chebu (651021), Dolní Dvory (651052)
Okres: Cheb
Rozloha lokality (ha): cca 129.00, volných:129.00
Typ lokality: nezasíťované území
Počet parcel: 1 volných:1
Obsazenost: volná
Vlastnické vztahy Počet vlastníků Podíl na vlastnictví v % Omezení vlastnických práv:
Soukromé 0 0% žádná
Obecní 0 0% žádná
Státní 1 100% žádná
Církevní 0 0% žádná
Neurčeno 0 0% žádná
Celkem vlastníků 1  

Stručná charakteristika:

Město Cheb navrhlo plochu pro průmyslové využití do návrhu aktualizace Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje. Důvodem je blížící se vyčerpání kapacity průmyslového parku Cheb I.

Plocha se nachází v k.ú. Dolní Dvory a k.ú. Dřenice u Chebu. Ze severní strany je ohraničena silnicí III/0218 (souběžná s D6), na západní straně plocha částečně navazuje na stávající smíšenou zástavbu okraje města s převážně výrobní funkcí. Z jihu je plocha omezena severní hranicí CHLÚ a dobývacími prostory Dřenice, východní hranici tvoří účelová komunikace obsluhující rekreační zástavbu na břehu vodní nádrže Jesenice. Celková výměra navrhované plochy je cca 129,0 ha.Realizace průmyslového parku si vyžádá trvalý zábor ZPF o rozloze cca 129,0 ha.

Plocha průyslového parku je určena pro průmyslovou výrobu, obchod, služby a logistiku.

Město Cheb

Město Cheb je najvýznamějším centrem osídlení celé západní části Karlovarského kraje a představuje v rámci sídelní struktury silné regionální centrum s významnou obytnou a pracovní funkcí.

S ohledem na vysoký polohový potenciál plochy, velmi dobré podmínky napojení na páteřní silniční síť a dobrou dopravní dostupnost z prakticky celé pánevní oblasti Karlovarského kraje, má záměr na pořízení průmyslového parku  výrazný význam pro rozvoj města a celého regionu. Vláda České republiky v rámci podpory postiženým regionům, zařadila záměr na "Průmyslový park Cheb II." jako prioritní, usneseném ze dne xx.xx.2017.

Průmyslový park Cheb II. je prověřen v Aktualozaci č. 1 Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje jako významný strategický záměr nadmístního charakteru.

V územním plánu města Cheb je část plochy o rozloze cca 56 ha vymezena jako plocha územní rezervy pro průmysl. Vydáním Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje je možné zahájit změnu územního plánu města Cheb a změnit funkční využití celé lokality na plochu pro průmysl, výrobu a skladování.

 

*Poslední aktualizace: leden 2022

 

Předchozí převažující využití lokality: zemědělský půdni fonf (ZPF), orná půda
Stávající převažující využití lokality: zemědělský půdní fond (ZPF), orná půda
Využití lokality dle ÚPD: územní rezerva pro výrobu a skladování
Nejvhodnější předpokládaný způsob budoucího využití lokality: průmyslová výroba, obchod a služby, logistika
Podíl zemědělského půdního fondu: 100 %
Územně plánovací dokumentace: ano Geoportál
Hydrogeologický průzkum: ne
Podpora z veřejných zdojů: ano
Občanská vybavenost:

Město Cheb - MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ, nemocnice, banky, pošta, knihovna, divadlo, sportovní stadiony, bazén.

Dopravní napojení:

Dálnice: ano - D/6 (E49), sjezd 162 a 164
Železnice: ano - žst. Cheb
Železniční vlečka: ano - poblíž letiště Cheb (2 km), regionální dopravní uzel
Letiště: ano - vnitrostátní letiště Cheb (2 km), mezinárodní letiště Karlovy Vary(54 km)
Hraniční přechod: ano - Pomezí nad Ohří, Svatý Kříž, Vojtanov, Aš

Omezení výstavby:

Ochranné pásmo letiště: ano

Mapa lokality

 
 
Investiční příležitosti v Karlovarském kraji
Investiční příležitosti v Karlovarském kraji

Investiční příležitosti v Karlovarském kraji
Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p. o.
Závodní 278,
360 18 Karlovy Vary
Podnikatelský inkubátor KANOV, 4. patro